Wzór formularza odstąpienia od umowy

(Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MIA & GIA Fashion Design Mariola Koralewska
Astrów 8, 41-200 Sosnowiec
e-mail: info@miaandgia.pl
tel. +48 517 781 843
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

 

 

 Data odbioru towaru:
 DANE KONSUMENTA(-ÓW)
 Imię i nazwisko:
 Adres:
 E-mail:
 Numer telefonu:
 Data:
 Podpis konsumenta(-ów):
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.